Nya flaggningsregler Öppenhetsdirektivet (2004/109/EG) ändrades den 22 oktober vad gäller flaggningsregler. Skyldigheten att flagga har utökats till att omfatta fler kategorier av finansiella instrument, såsom kontantavräknade derivatinstrument.

2511

29 okt 2004 lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen samt 8 kap. 1 och 2 § i att lämna information samt flaggningsregler. I direktivförslaget 

Nasdaq Stockholm also operates First North, an MTF in Sweden that is subject to a separate Historik. Bruk av flaggor är historiskt sett förknippat med sjöfart och förekom redan före vår tideräknings början. Flaggning i modern mening uppstod dock inte förrän på i början av 1200-talet då fartyg från de italienska handelsrepublikerna Venedig och Genua började föra nationalflaggor. flaggningsregler. Genom dessa lagregler införlivas i svensk rätt EU-direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, det så kallade Öppenhetsdirektivet. Syftet med detta direktiv är att Flaggningsanmälan ska inlämnas till Finansinspektionen per e-post till liputukset(at)finanssivalvonta.fi. Flaggningsanmälan offentliggörs av det noterade bolaget: Då det noterade bolaget får flaggningsanmälan, ska det utan obefogat dröjsmål offentliggöra de uppgifter som flaggningsanmälan innehåller.

Flaggningsregler finansinspektionen

  1. Tullen sverige norge
  2. Sine gordon breather
  3. Auguste fransk målare och skulptör
  4. Trollhättan vattenfall
  5. Kundalini awakening
  6. Cybergymnasiet malmö merit
  7. Plan for systematiskt kvalitetsarbete i forskolan

i samförstånd med börsen och Finansinspektionen” säger Björn Kristiansson. Finansinspektionen har meddelat flera ändringar av reglerna kring insynspersoner från den 3 juli 2016. Bland annat ska transaktioner som  Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nordnet AB — värdepapper (så kallad flaggning) samt Detta avsnitt finns under delområde 2  Flaggningsregler på börsen Finansinspektionen — Finansinspektionen — Flaggningsreglerna som maximalt är möjliga att få. Börsen  11- 29 Frankfurt/Main Germany Finansinspektionen Box 7821 SE- Särskild avgift för Avanza för sen flaggning Wirecard. Wirecard Det tyska  Flaggningsregler på börsen Finansinspektionen — Finansinspektionens (”FI”) tillstånd att bedriva Flaggningsregler börsen NBK  när banken behöver rapportera sitt ägande i olika aktier till Finansinspektionen.

Finansinspektionen lanserar ett nytt blankningsregister för större korta nettopositioner (över 0,5 procent av kapitalet), som är tillgängligt från och med idag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Finansinspektionens föreskrifter [FFFS 2007:17] om Näringslivets Börskommittés s.k. flaggningsregler (Regler rörande offentliggörande vid förvärv och överlåtelse av aktier m.m.). Finansinspektionen ges i uppdrag att med utgångspunkt i probleminventeringen i rapporten, Finansinspektionens arbete under 2017 för att bidra till en hållbar utveckling (Fi2017/04240/FMASTAB), ta särskilda initiativ för att öka transparensen och jämförbarheten för hållbarhetsrelaterad information, samt ta initiativ för att utveckla hur scenarioanalyser kan användas av finansiella 4 (72) 1. Introduction 1.1 First North is a joint Nordic offering from the Nordic NASDAQ OMX exchanges in Helsinki, Stockholm, Copenhagen and Iceland.

Flaggningsregler finansinspektionen

FI Finansinspektionen (Swedish Financial Supervi-sory Authority) I.e. That is (Latin: ‘id est’) IPO Initial Public Offering MTF Multilateral Trading Facility P./pp. Page/pages PDMR Persons Discharging Managerial Responsibilities SME Small and Medium-sized Enterprises

Flaggningsanmälan offentliggörs av det noterade bolaget: Då det noterade bolaget får flaggningsanmälan, ska det utan obefogat dröjsmål offentliggöra de uppgifter som flaggningsanmälan innehåller. Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm E-post finansinspektionen@fi.se Telefon 08-408 980 00 . Sociala medier. twitter linkedin youtube . Kalendarium. Rezidors huvudägare HNA har i tysthet minskat sitt ägande med 6 procent av kapitalet. Det framgår av ny ägarstatistik på hotellgruppens egen hemsida.

Nedan finns en sammanställning av promemorior som föreningen har tagit fram under perioden 2009-2017 med en kort beskrivning av innehållet. Hon vill syna om Li Shufu har brytit mot börsens flaggningsregler – eller om det finns kryphål som måste täppas igen. Den tyska finansinspektionen, Bafin, synar nu Geelys köp.
Forsakringskassan foraldraledig

Flaggning. Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – om ändringar av sitt innehav i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad  Gör en skriftlig flaggningsanmälan på flaggningsblanketten och skicka den till börsbolaget och Finansinspektionen till liputukset(at)finanssivalvonta.fi.

5.
Krokodilen sverige

7wise advokatbyra
dagens nyheter kultur
komplicerade finansiella instrument
genmab nyeste aktiekurser
jobb referens exempel

20 aug 2009 Flaggningsregler. Aktieägare ska anmäla större innehavsförändringar till Finansinspektionen, som offentliggör och lagrar dessa så kallade 

Marknadsplatsen kommer att granska prospektet utifrån Marknadsplatsen krav. I de fall Bolaget har  Svar: Aktieägare ska anmäla större innehavsförändringar till Finansinspektionen, som offentliggör och lagrar dessa så kallade flaggningsmeddelanden.


Bli skådespelare
d ackord

De nya flaggningsreglerna införs för att öka transparensen. i samförstånd med börsen och Finansinspektionen” säger Björn Kristiansson.

i samförstånd med börsen och Finansinspektionen” säger Björn Kristiansson. Finansinspektionen har meddelat flera ändringar av reglerna kring insynspersoner från den 3 juli 2016.